ความเสี่ยงกับความผิดทางอาญาในผู้ใหญ่

การศึกษาใหม่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงในการประมวลผลโดยบุคคลที่รายงานตัวด้วยกฎหมายด้วยตัวเองและกฎหมายที่รายงานด้วยตนเองทำให้นักวิจัยสามารถมองเห็นและทำความเข้าใจในความผิดทางอาญาได้ดียิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาทระหว่างความเสี่ยงกับความผิดทางอาญาในผู้ใหญ่